Piena pasterizācijas iekārtas automatizācija un vizualizācija datorā (A/S Limbažu Piens)

Izmantojamais kontrolieris: uz Basic Tiger (Wilke Technology GmbH) bāzes.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: uz Delphi un Crystal Report 7 PRO bāzes.

food 10 1

Piena pasterizācijas iekārtas automatizācija tika veikta saskaņā ar sekojošo formalizēto procesa tehnoloģisko shēmu:

Piena pasterizācijas līnijas kontrolieris ietver sekojošas iespējas:

 

 

 

 1. Seperēšanas režīma cikla automātisku izpildi.
 2. Mazgāšanas režīma cikla automātisku izpildi.
 3. Temperatūras režīmu automātisku kontroli atkarībā no ražojamā produkta.
 4. Avārijas situāciju automātisku kontroli.
 5. Procesa kontroli un vadību ar operatora paneļa palīdzību.
 6. Datu apmaiņas iespējas ar PC, kurš nodrošina procesa vizualizāciju un arhivēšanu.

Piena pasterizācijas līnijas automātiskajā kontrolē tiek izmantoti sekojoši piena pasterizācijas līnijas elementi:

 1. Piena seperātors.
 2. 3 ūdens padeves vārsti seperatora vadībai.(Y1,Y2,Y3)
 3. Piena sūknis no starptvertnes uz plāksni.
 4. Cirkulācijas vārsts.
 5. Karstā ūdens sūknis pasterizācijai.
 6. Tvaika vārsts pasterizācijai.
 7. Karstā ūdens sūknis siera piena uzsildīšanai.
 8. Tvaika vārsts siera piena uzsildīšanai.
 9. Līmenis starptvertnē.
 10. Četri temperatūras devēji.
food 10 2

Kontrolieris veidots uz BASIC TIGER (ražotājs "Wilke Technology GmbH" [3]) tipa procesora bāzes un ietver sevī interfeisa paneli piena pasterizācijas līnijas tehnisko līdzekļu pieslēgšanai un operatora paneli, kurš nodrošina dialogu ar operatoru procesa kontrolei un vadībai. Šāda procesora izvēle ir saistīta ar iespēju elastīgi mainīt programmas parametrus un tekstu. Kontrolieris nodrošina sakaru līniju ar PC. Kontrolieris un vadības elementi ir ievietoti hermetizētā spēka vadības skapī (IP56). Operatora panelis un vadības pogas ir iemontētas spēka vadības skapja priekšējā panelī.

 

Kontrolieris nodrošina sekojošu seperēšanas un mazgāšanas režīma cikla izpildi:

food 10 3

 Laika intervālus T1, T2, T3, T4 iespējams iestādīt un izmainīt no operatoru paneļa.

Atkarībā no izvēlētā produkta - piena, kefīra vai siera piena, kontrolieris nodrošina pasterizācijas temperatūras uzturēšanu noteiktajās robežās ar uzdoto precizitāti. Siera piena gatavošanas laikā kontrolieris nodrošina arī dzesēšanas temperatūras uzturēšanu noteiktajās robežās ar uzdoto precizitāti.

Regulējamo temperatūru atsevišķiem produkcijas veidiem iespējams iestādīt un izmainīt no operatoru paneļa.

Kontrolieris nepārtraukti seko iespējamajām avārijas situācijām. Avārijas situācijas gadījumā kontrolieris izdod skaņas signālu un attiecīgu paziņojumu uz operatoru paneļa displeja, kā arī reaģē uz doto situāciju atbilstoši saskaņotajam tehniskajam uzdevumam.

Operatoru panelis nodrošina operatora dialogu ar kontrolieri, ļauj vadīt procesu, palaižot vai apturot dažādus darbības režīmus, iestādīt un izmainīt atsevišķus sistēmas parametrus. Operatoru paneļa displejs informē par procesa darba režīmiem, sistēmas parametriem un avārijas paziņojumiem.

Dialogs ar operatoru tiek veidots logu formā. Ar vadības taustiņu palīdzību operators izvēlas vajadzīgo logu, un atrodoties dotajā logā vai nu saņem informāciju par procesu vai arī uz to iedarbojas (palaiž procesu, iestāda parametrus u.t.t.) atbilstoši loga paziņojumiem. Pieeju atsevišķiem logiem iespējams aizsargāt ar paroli. Logu saturu un funkcijas iespējams saskaņot tehniskā uzdevuma izstrādes laikā pēc pasūtītāja vēlmēm.

food 10 4 

Kontrolieri var pieslēgt datoram, nodrošinot datu apmaiņu. Tādejādi iespējams veidot automatizācijas sistēmas, izmantojot datoru kā instrumentu procesu vizualizācijai un datu arhivēšanai.

Datu vizualizācijas programma DATU CENTRS.

Programmas struktūrshēma ir sekojoša:

 

food 10 5

Procesa dati no kontroliera caur RS485 maģistrāli un RS485-RS232 pārveidotāju nonāk uz datora virknes portu. Programma "Datu Vācējs" nodrošina šo datu saņemšanu, pārbaudi un saglabāšanu datu bāzē. Programma veido divu veidu datu bāzes katram procesam - procesu saraksta datu bāzi, kurā ir uzskaitīti visi notikušie procesi, un katra procesa datu bāzi, kurā ir dati par procesa norisi. Procesa datu bāzē tiek fiksēti visi procesā notiekošie notikumi (ventiļu stāvokļi, temperatūras, utt.). Ieraksti datu bāzē ir kodēti, t.i., katram notikumam ir savs kods. Programma "Datu Centrs" atšifrē šos ierakstus, analizē tos un izvada informāciju uz ekrāna vajadzīgā veidā, piem., grafikos, ikonās, jeb teksta veidā. Lai nodrošinātu elastīgas atskaites tiek izmantota atskaišu radīšanas programma "Crystal Reports 7 PRO", kas nodrošina ne tikai augsti kvalitatīvas, pēc "WYSIWYG" principa veidotas atskaites ar priekšapskates iespējām, bet arī iespēju lietotājam pašam mainīt atskaites izskatu.

Galvenie programmas logi ("plāksnei" un "3.kontūram un saliņām") ir šādi:

food 10 8

Tajos tiek attēlota procesa shēma (ventiļi, motori, devēji, caurules, utt.). Šī shēma ir "aktīva" t.i. darba gaitā, mainoties kāda shēmas elementa stāvoklim, šī izmaiņa ir redzama arī uz ekrāna, piem., motoram ieslēdzoties, mainās tā stāvoklis uz ekrāna. Papildus šīm vizualizācijas iespējām programma analizē ventiļu un motoru stāvokļus un saskaņā ar fizikas likumiem iezīmē šķidruma kustību caurulēs, iekrāsojot tās caurules pa kurām saskaņā ar pieslēgto ventiļu un motoru stāvokļiem ir jāplūst šķidrumam, tādā veidā padarot procesa analīzi uzskatamāku un vienkāršāku. Procesa gaita tiek reģistrēta speciālā "procesu kokā", kura zari satur informāciju par visa procesa soļiem un avārijām. Papildus procesa avārijas var redzēt saraksta veidā avāriju logā.

Temperatūru svārstības var redzēt mini grafikā, kurā tiek izvērsta pēdējā ? stunda. Nospiežot detalizētā skata pogu tiek izsaukts temperatūru grafiku logs.

food 10 6

 Šajā logā var redzēt lielāku grafiku kuru lietotājs var mērogot un izvērst. Loga augšējā daļā atrodas:

 • Automātiskās grafika izvērses pogas, kas izvērš grafika asis dažādos režīmos, piem. pēdējās stundas garumā, dienas garumā, utt.
 • Pogas ar kurām var ieslēgt/izslēgt grafika "restes".
 • Grafika izdrukas poga.

Novietojot peles kursoru uz kādu grafika punktu un nospiežot peles kreiso pogu, loga labajā pusē var redzēt izvēlētā punkta laiku un temperatūras šajā laika punktā.

Arhīvi.

Visi procesa gaitas dati tiek saglabāti un var tikt izsaukti pēc lietotāja vēlēšanās jebkurā laikā. Arhīvu var izvēlēties divos logos:

food 10 7 

Kreisajā logā, izvēloties kādu konkrētu dienu var redzēt visus šajā dienā notikušos procesus. Labajā logā tiek ievadīts meklēšanas periods un norādīts produkts. Kad vajadzīgais process atrasts, to var atvērt. Atverot lietotājs redz visu procesu, ieskaitot temperatūru grafikus, procesa gaitu un avārijas. Vajadzības gadījumā lietotājs var izdrukāt vajadzīgās atskaites.

Dotā sistēma ir tiražējama citiem līdzīgiem pielietojumiem.

 

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Pārtikas rūpniecība Kartupeļu cietes ražošanas automatizācija

Jaunumi