Talsu pilsētas attīrīšanas iekārtas un sūknētavu datorizētā vadība (Talsu pilsēta)

Izmantojamais kontrolieris: General Electric Fanuc, Versa Max.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: uz General Electric Cimplicity bāzes.

treatment 01 1

Talsu pilsētas attīrīšanas ietaises tika nodotas ekspluatācijā šajā gadā. Ietaišu būvniecība un tehniskā aprīkošana tika veikta ar PHARE finansējuma palīdzību un šo darbu ģenerāluzņēmējs bija A/S U. Pīlēna birojs.

Attīrīšanas ietaises nodrošina no sūknētavām saņemto notekūdeņu attīrīšanu. Attīrīšanas process sastāv no priekšattīrīšanas, aerācijas, maisītās vides recirkulācijas, dūņu recirkulācijas un peldvielu atdalīšanas. Visu šo procesu realizējošās iekārtas tiek vadītas ar General Elektric Fanuc vai Versa Max kontrolieru palīdzību. Informācija par procesu norisi un iekārtu stāvokļiem ir no vērojama procesa vizualizācijas programmā, kura ir veidota uz General Electric programmas Cimplicity bāzes.

Programma dod iespēju no datora vadīt procesu, mainot iekārtu stāvokļus un regulācijas režīmus. Dotā vizualizācijas programma ir ietaišu apkalpošanas operatora galvenais ikdienas darba instruments. Operators dodas apskatīt noteiktu iekārtu, ja saņemts trauksmes signāls. Programma fiksē arī visas operatora darbības. Piemēram, ir iespējams konstatēt avārijas ziņojuma parādīšanās laiku, kad operators to izlasījis un kad devis apstiprinājumu par tā novēršanu. Papildus visām standarta servisa iespējām, ko piedāvā šī programma, tiek izdoti paziņojumi par iekārtu un to elementu profilakses un tehniskās apkopes veikšanas nepieciešamību. Saite ar sūknētavām tiek nodrošināta ar radiomodema palīdzību. Līdz ar to tiek saņemta nepārtraukta informācija par stāvokli sūknētavās ar iespēju nodrošināt attālinātu sūkņu ieslēgšanu / izslēgšanu / pārslēgšanu.

No sūknētavām saņemtie notekūdeņi tiek novirzīti tālāk attīrīšanai. Attīrīšanas process sastāv no priekšattīrīšanas, aerācijas, maisītas vides recirkulācijas, dūņu recirkulācijas un peldvielu atdalīšanas.

Atkritumu atdalīšana ar konveijeru, septisko atkritumu stacija (Sadale VS3)

Smalkās redeles un konveijers

Ieplūstošie notekūdeņi sākotnēji tiek attīrīti no gružiem un citām lielākām sastāvdaļām, izmantojot divas smalkās redeles un konveijeru. Smalko redeļu darbības cikls izpaužas sekojoši - ieslēdzas un, sasniedzot galaslēdzi, izslēdzas smalkās redeles 1., sekojoši ieslēdzas un, sasniedzot galaslēdzi, izslēdzas smalkās redeles 2., sekojoši tiek iedarbināts konveijers 3., kurš tiek izslēgts paejot iepriekš noteiktam laikam.

Smalko redeļu cikla vadībai tiek izmantots analogais līmeņa devējs kanālā tieši pirms smalkajām redelēm. Smalkās redeles tiek ieslēgtas tad, kad ūdens līmenis kanālā sasniedz iepriekš uzstādīto atzīmi. Nākošais cikls līdz ar to tiks uzsākts uzreiz pēc konveijera izslēgšanas, ja līmenis kanālā nebūs nokrities zem šīs atzīmes. Ja līmenis kanālā iepriekšējā cikla laikā būs nokrities un, beidzoties ciklam, nebūs sasniedzis uzstādīto atzīmi, tad šis cikls tiks uzsākts tad, kad līmenis atkal sasniegs šo atzīmi, taču ne vēlāk par iepriekš noteiktu laika intervālu. Šis laika intervāls tiek noteikts ar nolūku, lai, pastāvot zemam ūdens līmenim kanālā, kad iespējama ilgstoša smalko redeļu neieslēgšana, tās tomēr ik pa laikam tiktu iedarbinātas, pasargājot tās no iesērēšanas vai citiem bojājumiem.

Kanālā papildus analogajam līmeņa devējam tiek izmantoti divi pludiņi kritiski zema un kritiski augsta notekūdeņu līmeņa konstatēšanai. Ja tiek sasniegts kritiski augsts līmenis, uzreiz tiek ieslēgtas abas smalkās redeles un konveijers, līdz brīdim, kamēr līmenis atgriežas normas robežās (netiek saņemts signāls par kritiski augstu līmeni).

treatment 01 2

 

Smilšu ķērāja aktivātori, smilšu sūkņi un smilšu mazgātājs

Aiz smalkajām redelēm atrodas divi smilšu ķērāja aktivātori (4. un 5.), kas tiek darbināti nepārtraukti.

Smilšu atsūknēšanai un atdalīšanai tiek izmantoti smilšu sūknis 6. un 7., kā arī smilšu mazgātājs. Šo iekārtu darbības cikls tiek uzsākts, ieslēdzot un darbinot noteiktu laiku smilšu sūkni 6., pēc tam 7. Smilšu sūkņiem beidzot darbu, paejot noteiktam laikam (šajā laikā smiltis nostājas) tiek ieslēgts un noteiktu laiku darbināts smilšu mazgātājs 8. Pēc tam cikls atsākas no jauna. Laiks no pirmā smilšu sūkņa ieslēgšanas līdz smilšu mazgātāja ieslēgšanai tiek uzturēts vienāds neatkarīgi no tā, vai darbojas viens vai abi smilšu sūķņi. Ja neviens no smilšu sūkņiem nav bijis ieslēgts (tie atrodas rokas režīmā vai notikusi iekārtas kļūda, veicot ieslēgšanu), tad smilšu mazgātājs netiek ieslēgts.

treatment 01 3

 

Anoksās un anaerobās kameras mikseri 10., 11., 12., 13., 14., 15. parasti tiek turēti ieslēgti.

Vietējās sūknētavas sūknis 37. parasti tiek turēts ieslēgts, šī sūkņa sniegtā atbildes informācijas nozīme ir "sagatavots darbam", t.i., signāllampas degšana nenozīmē sūkņa darbību. Sūkņa ieslēgšanās / izslēgšanās notiek autonomi, izmantojot atsevišķu tam pievienotu pludiņu

Septisko atkritumu pieņemšanas akas sūknis 9. paredzēts izmantošanai atsevišķos gadījumos, kad tiek piepildīta tilpne. Septisko atkritumu akas tilpne ir aprīkota ar analogo līmeņa devēju un pludiņiem kritiski zema un kritiski augsta līmeņa noteikšanai. Ja sūknis atrodas automātiskās vadības režīmā, tas ieslēdzas nostrādājot pludiņam par kritiski augstu līmeni, bet izslēdzas - līmenim nokrītot līdz kritiski zema līmeņa pludiņam.

Aerācija (Sadale VS4)

Līdz laikam, kamēr tiek noskaidrots optimālais aerācijas mehānisms, tiek izmantots vienkāršots risinājums, kas paredz baseinu apgādi ar skābekli bez automātiskas regulēšanas.

Skābekļa piegādei baseinā tiek izmantoti trīs gaisa pūtēji 16., 17., un 18. Gaisa pūtējs 16. ir savienots ar VFD iekārtu, kas ļauj regulēt tā darbības jaudu. Atrodoties automātiskās vadības režīmā, gaisa pūtējs 16. pastāvīgi tiek turēts ieslēgtā stāvoklī un tas uztur uzstādīto jaudu. No atlikušajiem gaisa pūtējiem tiek izmantots viens pūtējs, kas ik pēc 24 stundām tiek apmainīts ar otru.

Gaisa vārsti 19. un 20. netiek automātiski vadīti.

Maisītas vides recirkulācijas, dubļu skrāpis, atkritumu atdalīšana (Sadale VS5)

Recirkulācijas sūkņi

Katrā no trijām baseina daļām atrodas divi recirkulācijas sūkņi, kas nodrošina ūdens masas apriti no kanāla aerācijas zonas beigu daļas atpakaļ uz anokso kameru sākuma daļu. No diviem recirkulācijas sūkņiem darbam parasti tiek izmantots tikai viens, tā saucamais darba sūknis. Darba sūknis tiek darbināts nepārtraukti 24 stundas. Paejot noteiktajam laikam, notiek sūkņu nozīmes apmaiņa, līdz ar to par darba sūkni uz nākošajām 24 stundām kļūst tas, kurš pirms tam bija izslēgts. Sūkņu nozīme tiek mainīta arī tad, ja darbā esošais sūknis iziet no ierindas, vai arī tiek izslēgts tā automātiskās vadības režīms vai izslēgts drošības slēdzis.

Vienā kanālā recirkulācijas sūkņi (21. un 22.) tiek darbināti, izmantojot pilnu jaudu, atlikušajos divos kanālos sūkņi (23. un 24., 25. un 26.) tiek darbināti, izmantojot VFD, kas nodrošina recirkulācijas kanāla caurlaides spējai atbilstošus sūkņu apgriezienus.

Dūņu recirkulācijas nodrošināšanai tiek izmantoti divi dūņu recirkulācijas sūkņi 27. un 28., automātiskais vadības režīms paredz, ka pamatdarbam tiek izmantots viens sūknis, savukārt otrs sūknis tiek izmantots rezervei tiem gadījumiem, ja ir paaugstināts ūdens līmenis.

Sūkņu ieslēgšana un izslēgšana tiek vadīta, izmantojot sūknētavas tilpnes pludiņus, kopumā sešus, kas signalizē par ūdens līmeni tilpnē. Sasniedzot 4. pludiņu, tiek ieslēgts pamatdarba sūknis. Ja līmenis turpina celties un tiek sasniegts 5. pludiņš, tiek ieslēgts rezerves sūknis. Līmenim krītoties un nokrītot zem 3. pludiņa, tiek atslēgts rezerves sūknis, savukārt līmenim nokrītot zem 2. pludiņa, tiek atslēgts pamatdarba sūknis.

Ja līmenis ir zemāks par apakšējo, 1. pludiņu, vai augstāks par augšējo, 6. pludiņu, tiek uzskatīts, ka tilpnē ir attiecīgi kritiski zems vai kritiski augsts līmenis.

treatment 01 4

 

Ik pēc 24 stundām tiek mainītas pamatdarba sūkņa un rezerves sūkņa lomas. Lomas tiek mainītas arī tad, ja esošajam pamatdarbā izmantotajam dūņu recirkulācijas sūknim tiek atslēgts automātiskās vadības režīms vai tiek izslēgts drošības slēdzis (piemēram, veicot iekārtas apkopi), kā arī ja sūkņa darbībā konstatētas kļūdas. Apmaiņu veic tikai tad, ja otrs sūknis ir izmantojams darbam automātiskās vadības režīmā.

Skrēperi 29., 30., 31. parasti tiek turēti ieslēgti.

Peldvielu savācēji 32., 33., 34. darbojas cikliski. Cikla sākumā peldvielu savācējs #1 veic iesmelšanu un izliešanu, pēc tam - peldvielu savācējs #2 un #3. Starp pēdējā peldvielu savācēja izliešanu un pirmā iesmelšanu tiek uzturēta pauze. Starp peldvielu savācēja iesmelšanu un izliešanu tiek ieturēta pauze, kuras laikā notiek peldvielu ieplūšana. Pauze tiek ieturēta arī starp peldvielu savācēja #1 un #2, kā arī #2 un #3 darbību, tās laikā savācējā esošais ūdens aizplūst līdz peldvielu sūkņa tilpnei.

treatment 01 5

 

Peldvielu sūknis 35. tiek darbināts, izmantojot četrus tilpnes pludiņus. Peldvielu sūknis tiek ieslēgts, ja sūkņa tilpnes līmenis pārsniedz pludiņa 3 līmeni, bet izslēgts, ja līmenis nokrīt zem pludiņa 2 līmeņa. Pludiņš 1 un pludiņš 4 tiek izmantots informācijai par avārijas līmeni tilpnē - attiecīgi kritiski zems un kritiski augsts līmenis.

 

 

 

 

Tālāk aplūkošanai seko procesa vizualizācijas programmas fragmenti:

 

 

 

 

treatment 01 7
treatment 01 9
treatment 01 10
treatment 01 11

 

treatment 01 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Notekūdeņu attīrīšanas ietaises Rojas pilsētas attīrīšanas iekārtu un sūknētavu datorizētā vadība

Jaunumi