You are here Pielietošanas piemēri Ūdensapgāde Balvu pilsētas artēzisko un kanalizācijas aku datorizētā vadība

Jaunumi